Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018

Opgesteld door Jacqueline Agricola en Gert-Jan Vreeke

Download hier het Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 van dit beleidsplan geeft een definitie van het Sociaal domein en schetst de aanleiding en context van de transities op het Sociaal domein. Ook wordt het doel en de opbouw van het beleidsplan uitgelegd.

In hoofdstuk 2 wordt een globale beschrijving gegeven van de belangrijkste cijfers, trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor de visie op het Sociaal domein. In bijlage 1 bij het beleidsplan is een uitgebreider overzicht van gegevens terug te vinden.

In hoofdstuk 3 vindt u de strategische visie van de gemeente Gooise Meren op het Sociaal domein. Deze bestaat uit drie inhoudelijke elementen (Iedereen doet mee, de vraag centraal en eigen kracht) en het dienstverleningsstelsel waarbinnen de visie zal worden gerealiseerd. Het dienstverlening wordt beschouwd vanuit drie perspectieven; de (collectieve) basisvoorzieningen, de gemeentelijke dienstverlening en de (individuele) matwerkvoorzieningen. Per onderdeel worden gewenst resultaat, kernwaarden en kernkeuzes benoemd.

In hoofdstuk 4 wordt een overzicht en korte beschrijving gegeven van de subnota’s waarin de strategische visie verder wordt uitgewerkt. Een aantal subnota’s wordt tegelijkertijd met dit beleidsplan ter vaststelling aangeboden. Voor de overige subnota’s wordt aangegeven wanneer deze naar verwachting aangeboden zullen worden.

(Sub)Nota Grip op het bestaan individuele voorzieningen

Subnota dienstverlening DEF IV

Subnota passend onderwijs en jeugdhulp

Hoofdstuk 5 beschrijft de financiële context en de wijze waarop aan de sturing en monitoring op het Sociaal domein wordt vormgegeven.

Bijlage 1 geeft het perspectief van onze inwoners; een overzicht van de activiteiten die hebben plaatsgevonden om onze inwoners te betrekken bij de beleidsontwikkeling en een beschrijving van de belangrijkste resultaten van deze activiteiten.

Bijlage 2 is een bouwstenenmodel van ons dienstverleningsmodel. Hierin wordt de visie van de gemeenten over de positie van taken en activiteiten grafisch weergegeven. Wat hoort voor het loket, in de toegang of juist erna?

Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018