De Adviesraad Werk & Inkomen komt op voor de belangen van inwoners van Gooise Meren die rond moeten komen van een minimum inkomen. Zij is een wettelijk verplicht, onafhankelijk  adviesorgaan dat de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over allerlei zaken die te maken hebben met werk en inkomen / Participatiewet.

De ARWI bewaakt de kwaliteit van nieuw en bestaand sociaal beleid en kan bij meerdere signalen vanuit de achterban tendensen aankaarten bij de gemeente en suggesties doen voor verbeteringen. Naast adviseren is signaleren dus een belangrijke taak.

Op individueel niveau biedt de ARWI een luisterend oor en denkt mee over mogelijke oplossingen. Zodra meer inwoners tegen hetzelfde probleem aan lopen brengt zij het anoniem en vertrouwelijk onder de aandacht van de gemeente. De ARWI behartigt op die manier het gemeenschappelijke belang van alle mensen met een minimuminkomen.

Werkwijze Adviesraad

De Adviesraad Werk en Inkomen Gooise Meren (ARWI) komt wekelijks bijeen. Zes keer per jaar vergadert zij met beleidsambtenaren, het hoofd van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein en de wethouder Werk en Inkomen (Participatie). Alle onderwerpen en signalen die aan de orde komen worden anoniem besproken en vertrouwelijk behandeld. De gemeente koppelt terug wat is of wordt gedaan met de adviezen van de ARWI.

De ARWI volgt nauwgezet het sociale beleid van de gemeente. Zij ontvangt nieuwe beleidsstukken in een vroeg stadium en adviseert daarin kritisch. De lijnen met beleidsmakers zijn kort en het contact met het college van B&W is goed. Dat alles draagt er aan bij dat de ARWI haar werk goed kan doen en resultaten behaalt.

In onderling overleg wordt gekeken welk lid welke taken op zich neemt en welk tijdspad daarbij wordt aangehouden. Bij ingewikkelde thema’s of als de materie zich daartoe leent wordt in subgroepjes gewerkt. Ieder lid heeft zijn/haar eigen kwaliteiten die zo goed mogelijk worden ingezet bij het werk dat gedaan moet worden. Zo is de een meer geïnteresseerd in het uitzoeken van wet- en regelgeving, houdt de ander meer van netwerken en is weer iemand anders goed in het voorbereiden van (on)gevraagde adviezen. Zo kan iedereen zijn/haar talenten optimaal inzetten, wat tot nu toe voor een goede onderlinge sfeer en optimale slagvaardigheid heeft gezorgd.

De ARWI heeft regelmatig contact met andere organisaties en onderhoudt nauw contact met de gemeente over lopende zaken. ARWI leden volgen desgewenst scholingen en bezoeken gemeenteraadsvergaderingen wanneer het thema op de agenda zich daartoe leent.

Als u interesse heeft om uw talenten in te zetten bij het werk van de ARWI kunt u zich hier aanmelden voor meer informatie en/of een kennismakingsgesprek. De tijdsinvestering is gemiddeld vier tot zes uur per week en u krijgt een onkostenvergoeding.

Profielschets

– Als lid van de Adviesraad woont u in Gooise Meren en vindt u het belangrijk om de belangen van inwoners met een minimum inkomen zorgvuldig te behartigen.

– U heeft een positieve instelling, bent betrokken en kunt goed met mensen omgaan.

– U bent pro-actief, kunt zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken en beschikt over een computer met internetaansluiting.

– U bent nieuwsgierig van aard en heeft het analytische vermogen om u in allerlei vraagstukken rondom de Participatiewet / Werk en Inkomen te verdiepen.

– U heeft daadkracht om door te pakken en adviezen voor de gemeente op te stellen.

– U kunt u goed samenwerken in teamverband.

– U kunt goed luisteren en beschikt over het vermogen om persoonlijke en zakelijke aspecten van elkaar te onderscheiden.

– U kunt vraagstukken in een breder verband plaatsen aangezien de Adviesraad niet in kan gaan op individuele problemen van mensen met een minimum inkomen. Zij doet haar best om de vertaalslag te maken naar de onderliggende problematiek zodat daar actief beleid voor gemaakt kan worden.